Løjtnant basisuddannelse (LBU)

Formålet med løjtnantsbasisuddannelsen (Modul I) er, at bibringe soldaten nødvendige viden, færdigheder og kompetencer for at kunne indtræde på modul II af løjtnantsuddannelsen.

Herunder som enkeltkæmper er i stand til at begå sig på kamppladsen i et kompleks og fjendtligt miljø.

Samt at kunne fører en infanterigrupppe, undervise troppe og lede undergivet menigt personel ved enheder der gennemfører Hærens Basisuddannelse. Sluttelig er formålet at introducere soldaten til hæren og forsvaret og påbegynde den holdningsmæssige udvikling til at kunne varetage virket som befalingsmand.

 • Afsluttet gymnasial uddannelse (niveau 4) inkl. HF enkeltfagsstuderende.
 • Bestået fysiske optagelseskrav på mødedagen.
 • Kan sikkerhedsgodkendes.
 • Kan helbredsgodkendes.
 • Besidder B-kørekort ved uddannelsens begyndelse.

Ved afslutningen af uddannelse have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om grundlæggende, moderne ledelsesteori samt en forståelse for sammenhæng mellem ledelsesteori og -praksis.
 • Have forståelse for grundlæggende taktiske principper på gruppeniveau i rammen af delingen og deres anvendelse inden for offensive samt defensive operationer.
 • Have viden om pædagogiske principper i forsvaret og have viden om grundlæggende læringsteori.
 • Forståelse for vigtigheden af den fysiske træning – herunder viden om teknik, kost, restitution og basal fysiologi.
 • Viden om Forsvarets opbygning samt en grundlæggende forståelse for Hærens anvendelse som politisk værktøj i en national og international sammenhæng.
 • Forståelse for egen funktion i rammen af organisationen.
 • Viden inden for grundlæggende militære fagområder – herunder våbenlære, orientering, overlevelsesteknikker, generelle sikkerhedsbestemmelser samt militær straffe- og disciplinarlov.

Færdigheder

 • Kunne anvende udvalgte ledelsesteorier og –værktøjer i praksis.
 • Med baggrund i egen taktiske forståelse, hensigtsmæssigt at kunne vælge og anvende gruppens standardfremgangsmåder under offensive og defensive operationer.
 • Med baggrund i egen viden og forståelse for enkeltmands kamp kunne justere egen ageren hensigtsmæssigt på kamppladsen i forhold til situationen.
 • Kunne anvende udvalgte våbensystemer til støtte for enhedens kamp.
 • Kunne anvende 5-punktsbefalingen til formidling af ordrer til undergivent personel og identificere egen opgave.
 • Kunne vælge og anvende relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter til formidling af læring til undergivent personel.
 • Kunne identificere eget behov for træning i forhold til at bibeholde en sådan fysisk form, at forsvarets basiskrav til hver en tid kan bestås.

Kompetencer

 • Kunne tage ansvar for den daglige ledelse og vejledning af undergivent personel samt være i stand til at identificere egne udviklingspunkter og gennem selvledelse tage ansvar for egen personlig udvikling.
 • Tage ansvar for, i rollen som fører for en infanterigruppe, at løse pålagte føringsmæssige opgaver i rammen af delingen.
 • Kunne indgå som sikkerhedsbefalingsmand og sikre efterlevelse af sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben.
 • Selvstændigt, som instruktør, kunne tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen for op til 15 soldater på baggrund af eksisterende læringsplan.
 • Kan tage ansvar for sin personlige fysiske udvikling og under anvendelse af egen viden og færdigheder inden for militær fysisk træning kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre et målrettet træningsforløb.

Basisuddannelsen dimensioneres af fagene føringsuddannelse og enkeltkæmperuddannelse, hvorfor meget af undervisningen gennemføres som aktiv læring udendørs. Øvrige fag gennemføres som en blanding af teori, praksis og selvstudie.

Belastningen under tjeneste på kasernen er normal. Belastningen i forbindelse med øvelse eller skydeperiode vil normalt være høj.

Der er krav om tilstedeværelse under hele modulet.

Basisuddannelsen indeholder følgende fag og aktiviteter (opdeling?):

Grundlæggende militæruddannelse:

 • Tjenestekendskab
 • Eksercits
 • Førstehjælp.
 • Signaluddannelse
 • Radio 152.
 • Skytteuddannelse (Herunder tre feltøvelser).
 • Militær fysisk træning
 • CBRN-uddannelse.
 • March og orienteringslære.

Våbenuddannelse:

 • Gevær (M/95 familien)
 • Panserværnsvåben M/95.
 • Let maskingevær (M/60).
 • Håndgranat (M/54).
 • Lys og signalmidler.

Befalingsmandsuddannelse:

 • Ledelsesudviklingsforløb (Herunder to dages øvelse).
 • Føringsuddannelse (Herunder to feltøvelser).
 • Instruktøruddannelse.
 • Sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse (Herunder skydeperiode).
 • Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Praktikperiode

Modulet opdeles i tre perioder med følgende temaer:

Periode 1: Grundlæggende militær uddannelse (3 måneder)

Har til formål at introducere eleven til det militære system og skaber forudsætningerne for en faglig og holdningsmæssig udvikling. Eleven vil ved afslutningen af uddannelsesperioden være uddannet enkeltkæmper og som instruktør være i stand til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre grundlæggende undervisning.

Periode 2: Føreruddannelse (3 måneder)

Har til formål at videreudvikle eleven holdningsmæssigt og fagligt. Eleven vil ved afslutningen af uddannelsesperioden være i stand til at føre og befale over en afsiddet infanterigruppe. Eleven vil desuden være uddannet på udvalgte våben og vil have forståelse for at indsætte disse til støtte for enhedens kamp.

Periode 3: Praktik (1 måned)

I denne periode vil eleven blive udsendt i praktik ved en af Hærens regimenter. Praktikopholdet har til formål at sætte eleven i situationer, hvor den tillærte faglighed sættes på prøve, og hvor eleven i praksis, og mhp. erfaringsopbygning, får mulighed for at afprøve div. ledelsesmæssige værktøjer.

Eleven bedømmes ud fra to overordnede hensyn - et fagligt og et dannelsesmæssigt hensyn.

Hvert enkelt modul/fag mv. afsluttes med en bedømmelse/prøve/eksamen. Bedømmelse sker som en individuel bedømmelse ved bestået/ikke bestået eller efter 7-trins skalaen.


De enkelte læringsudbytter dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestås ved deltagelse i mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener samt ved bedømmelse af bl.a. teoretiske og praktiske opgaver, projekter og mundtlige fremlæggelser, deltagelse i undervisningsforløb mv.

Under hele uddannelsen vurderes eleven ud fra Hærens Befalingsmænds Kerneværdier som grundlag for den vedgående vurdering og dannelsen i de værdier og den dannelse en professionel befalingsmand udviser i hæren. Ved manglende honorering af Hærens Befalingsmænds kerneværdier følges de gældende bestemmelser for uansøgt afgang fra uddannelsen.

Der gennemføres minimum 2 individuelle udviklingssamtaler (heri tiltrædelsessamtale) under uddannelsen med fokus på elevens personlige udvikling.

Ved afslutningen af uddannelsen udfærdiges i regi af forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) en personudtalelse.

Karaktergivning og censorvirksomhed gennemføres efter bestemmelserne for karaktergivning i forsvaret.

Beståelseskriterier

For at bestå uddannelsen kræves:

At eksamenskarakteren i henholdsvis Føreruddannelse og Ud­dannelseslære er minimum 02.

At gennemsnitskarakteren for eksamener, prøver og standpunkter er minimum 02.

At eleven består standpunktsprøven i sikkerhedsbefalingsmanduddannelsen.

Er bedømt egent som befalingsmand i forhold til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.


Feltøvelse I, er den første sammenhængende periode hvor soldaten skal lære at være/leve i naturen. Soldaten vil lære at oprette de elementer som er tilhørende et beredskabsområde(BSO) ,således at eleven skaber de forudsætninger som skal til for at kunne leve i naturen.
Soldaten lærer at bygge flere typer af bivuakker samt bygge koge/rygeområde, forsyningsområde, latrin/urinal, nærforsvar og nærsikring. Soldaten får også viden og færdigheder om den taktiske del af BSO tjenesten, såsom modtage befaling, posttjeneste samt felthygiejne.
Øvelsen gennemføres sammen med de øvrige officersgrunduddannelser.


Feltøvelse II, er BSO øvelsen. Her lærer eleven at være en del af infanterigruppen indsat i et taktisk ramme. På denne øvelse får eleven kompetencer i opbygning af BSO og tilført yderligere viden om de taktiske elementer som hører til BSO, herunder alarmanordninger samt patruljetjeneste. Sideløbende med BSO delen så rutineres eleven i gruppens kampeksercitser (KAEKS).
Øvelsen gennemføres sammen med de øvrige officersgrunduddannelser.


Feltøvelse III er kampstilling øvelsen(KSTL), her lærer eleven den grundlæggende viden om KSTL i rammen af delingen. Vi bruger de første dage på at opbygge den gode KSTL med hovedstilling, biopgaver og alternative stillinger. Vi forbereder og indøver kampen. Øvelsen slutter med en længerevarende kamp op til 24 timer, således kampen opleves i både dagslys og mørke. Øvelsen gennemføres sammen med de øvrige officersgrunduddannelser.


Feltøvelse IV er en taktisk BSO øvelse, hvor eleven får viden og færdigheder til at kunne virke som gruppefører. Der lægges tyngde på befalingsdelen. Alle eleverne vil modtage en NKDEL befaling hvorefter alle elever uddrager det nødvendige og herefter udfærdiger deres egne gruppeførerbefalinger. Eleverne vil få god til til deres overvejelser ift et givent terræn. Elevrne vil udfra udvalgte befalinger gennemfører den praktiske del.


Feltøvelse V er kampstillingsøvelsen hvor eleven indtræder som gruppefører. Øvelsens første dage bruges på FØRERVIRKE delen også kaldt FASE1, Her bruger eleverne til på planlægningen og befalingen ift. et tildelt ansvarsområde.

Alle elever bliver hørt i deres befalinger. Eleverne går herefter igang med FASE 2, som er etableringsfasen. Når KSTL er fuld udbygget indøves kampen på hold, gruppe og slutteligt på delingsniveau. Den sidste dag gennemføres kampen i både dagslys og mørke.

OGU Ledelse
Commandteam

Henrik Frick Kirkegaard

Major - Chef OGU

Søren Bille Kristoffersen

Seniorsergent - UDDBM/ESI

Næstkommanderende OGU

Finn Thomsen

Chefsergent

Telefon:
+45 2550 6502

Mail:
fak-hs-ogunk

Heraldik
Næste opstart
LBU 2019 29 jul 2019
LBU 2020 1 aug 2020
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster